Home » Luận án

Luận án

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP

 

 

NGUYỄN THỊ TÌNH (2021). Thiết lập và thẩm định chéo hệ thống mô hình ước tính sinh khối trên mặt đất cây rừng khộp ở Việt Nam

 

 

 

 


 

 

LÊ CẢNH NAM (2020). ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ SINH THÁI QUẦN THỂ LOÀI THÔNG 5 LÁ (Pinus dalatensis Ferré) Ở TÂY NGUYÊN. LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP. VIỆN KHOA HỌC LÂM  NGHIỆP VIỆT NAM

 

 

 

 


 

 

PHẠM CÔNG TRÍ (2018). XÁC ĐỊNH LẬP ĐỊA, TRẠNG THÁI THÍCH HỢP VÀ KỸ THUẬT LÀM GIÀU RỪNG KHỘP BẰNG CÂY TẾCH Ở TỈNH DAK LAK. LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

 

 

 


 

PHẠM TUẤN ANH (2017). XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỂ CỘNG ĐỒNG ỨNG DỤNG TRONG ĐO TÍNH, GIÁM SÁT  CARBON RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH Ở TÂY NGUYÊN. LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP. VIỆN KHOA HỌC LÂM  NGHIỆP VIỆT NAM

 

 

 


 

 

HUỲNH NHÂN TRÍ (2014). XÂY DỰNG CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ GIÁM SÁT LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH Ở TÂY NGUYÊN. LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP. VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

 

 

 


CAO THỊ LÝ (2008). NGHIÊN CỨU VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN RỪNG Ở MỘT SỐ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN. LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP. VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

 

 

 

 


 

Luận văn Thạc Sĩ chuyên ngành Lâm học

Trần Đức Trọng (2020). Thử nghiệm ghép trên rễ thở để tạo cây con Thủy tùng Gglyptostrobus pensilis (Staunton ex D.Don) K.Koch) tại khu bảo tồn loài – sinh cảnh Thủy tùng. Luận văn Thạc sĩ Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên


Lê Minh Tiến (2020). Áp lực sử dụng đất rừng của cộng đồng dân cư và giải pháp hài hòa với chức năng rừng phòng hộ Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Luận văn Thạc sĩ Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên


Nguyễn Công Tài Anh (2016). Xây dựng mức phát thải tham chiếu rừng khu vực huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng. Luận văn Thạc sĩ Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên


Nguyễn Viết Tượng (2012). Xây dựng đường cơ sở (Baseline) và mức phát thải tham chiếu (REL) làm cơ sở để tham gia chương trình REDD+ tại Đăk Lăk. Luận văn Thạc sĩ Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên.


Dương Ngọc Quang (2010). Xây dựng đường cơ sở (Baseline) và ước tính năng lực hấp thụ CO2 rừng thường xanh tỉnh Đăk NôngLuận văn Thạc sĩ Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên.


Đặng Hùng Phi (2010). Xác định các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố, tái sinh tự nhiên loài Pơ Mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry et Thomas) tại Vườn Quốc Gia Chư Yang Sin, tỉnh Đăk Lăk. Luận văn Thạc sĩ Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên.